Anasayfaya Dön

MEXT WEB SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu
olarak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (“MESS”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, bir e-mail veritabanı oluşturularak, MEXT’deki gelişmeler, haberler ve etkinlikler hakkında düzenli aralıklarla e-mail bilgilendirmesi yapmak amacı ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda bahsedilen amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda
tedarikçilerimize, birlikte çalıştığımız basın-yayın ve iletişim kuruluşlarına, organizasyon şirketlerine,
reklam vb. işler yapan ajanslarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumlarına, Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, MEXT web sitesi üzerinden elektronik ortamda toplanacaktır.
Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
kapsamında meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı mevzuatta öngörülen yöntemler ile Sendikamıza
iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız
sonuçlandırılacaktır.

AÇIK RIZA METNİ
Tarafıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve yukarıda belirtilen açıklama ve amaçlar doğrultusunda MESS tarafından işlenebileceğine, saklanabileceğine, kullanılabileceğine ve gerektiğinde ilgili kişi ve kurumlara aktarılabileceğine dair açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.