Çevix

Çevik Dönüşümü
Hızlandırma Programı

Yeni Dünya’nın Çalışma Modeline
Hazır Mısınız?
Lansman etkinliğini izle
Anasayfaya Dön
NedirNeden ÇevixÇevix AkademiEğitimlerS.S.S
Nedir?

ÇEVİX programı çevik dönüşüm yolculuğuna çıkan şirketler için bir kılavuz programdır. Yolculuğun her aşamasında size eşlik eder, yönlendirir, ihtiyacı tespit eder ve dönüşümü uçtan uca hızlandırıcı etki edecek danışmanlık süreçlerini yönetir.

ÇEVİX’in dönüşüm yolculuğu 3 temel aşamadan oluşmaktadır. Keşfet, Başlat, Yaygınlaştır.

KEŞFET aşaması ile; çevik dönüşüme henüz başlamamış şirketlerde öncelikli amacımız; kurumun ve kurum üst yönetiminin çevik ile ilgili farkındalığını ve bilgi seviyesini arttırma, beklentiyi doğru belirleme ve yol haritasını oluşturmaktır.

Bu aşamada kurum ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi için kuruma özel değerlendirme çalışmaları yapılır ve sürecin sonunda inceleme raporu ve dönüşüm yol haritası oluşturularak yönetime sunulur.

BAŞLAT aşamasında; kurum Çevik dönüşüme karar vermiş ve hangi kapsamda ve seviyede dönüşümü gerçekleştireceği belirlenmiştir. Stratejinin ve kritik rollerin tespit edilmesi sonrasında Rol Bazlı ve Alan bazlı değerlendirme çalışmaları yapılarak, ‘Pilot’ çalışma başlatılır. Rol Bazlı çalışmada insan kaynağının çevik dönüşüme uygunluğuna, alan bazlı çalışmada ise organizasyonun içerisinde örnek olabilecek “pilot” olma olgunluğuna sahip bölüm/departman/çalışma grubu belirlenir.

Pilot çalışma boyunca danışmanlarımız tüm sürece eşlik eder. Liderlerin dönüşümü için tasarlanan özel programların yanı sıra, hedefler belirlenir, ritüeller gerçekleştirilir, ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

BAŞLAT aşaması boyunca çevik metriklere uygun olacak şekilde,
düzenli olarak ölçme değerlendirme yapılır ve değerlendirme raporu ile sonuçlandırılır.

YAYGINLAŞ kararı ile birlikte kurumda çevik çalışmalarda ileri seviyeye geçilmiş olur. Çevik yaklaşımının hangi alanlarda yaygınlaştırılacağına karar verilmesi ile birlikte  organizasyonel dönüşümün strateji, yönetim ve insan kaynakları boyutlarında da dönüşüm başlar.  

Organizasyonel Gelişim ve Blueprint, performans sistemi, kariyer yolu, iş tanımları, OKR (objectives & key results) belirleme gibi çalışmalarla birlikte  teknolojik alt yapı ve süreç yönetimi konularında da çalışmalar devam eder.  

Kurumun dönüşümü kendi profesyonelleri ile sürdürebilmesi için “Çevik Dönüşüm Ofisi”nin kurulması ve iç koçların yetiştirilmesi ile yolculuğa devam edilir.

Neden Çevix?

Neden

Değişen ve teknolojik gelişmeler ile hızlanan dünya aynı hızı yakalamaya çalışırken daha karmaşık bir hale de gelmiştir. Dünyanın değişim hızı katlanarak artarken artık müşteriler daha bilinçli ve ne istediğini bilmekte, çalışanlar daha çok alan ve yetki istemektedir. Bununla beraber çalışanlar, bu yetkiyi yöneticilik unvanı ile değil işlerinin uzmanı olup, kendi işlerinde dümene geçerek edinmeyi talep etmektedirler. Gelişmiş 5 ekonomide 5.000 uzman ve yönetici ile yapılan araştırmada 10 kişiden sadece 1’i yönetici olmak istediğini belirtmiştir.

Pazar dinamikleri ise daha değişken hale gelmektedir. Piyasaya her gün yeni bir ürün çıkmakta, her yıl 30.000’den fazla ürün piyasaya sürülürken Gartner’a göre hedeflerine ulaşabilen ürünlerin oranı sadece %11’dir.  

Şirketlerin belirsizliklere karşı hazırlıklı olmak, 4. Endüstriyel Devrime hızlı adapte olabilmek için sadeleşmeye ve alışmış oldukları ‘üretim’ ve ‘geleneksel hiyarşik yönetim’ bakış açısını değiştirmeye ihtiyaçları vardır.

Çevix Neyi Amaçlar?

Çevik çalışma şekli ve özelliklerine sahip organizasyonlar, onları esnek ve dayanıklı kılarak geleceğin belirsizliğinde bile yüksek performans göstermelerini sağlayacak süreçlere, yapılara, bakış açısına ve davranış özelliklerine sahiptirler. Çevix ile sizleri dünya hızında rekabeti yakalamak adına organizasyon yapısı, kültürü ve organizasyon tasarımı yönlerinde dönüşüme davet ediyor, bu yolculuğunuzda size eşlik etmek istiyoruz.

Çevix’in Faydası Nedir?

Peki organizasyonunuza ne
gibi katkıları var?

10.000'den fazla üst düzey yöneticinin katıldığı yakın tarihli bir anket, üst düzey yöneticilerin sadece %10'u şirketlerinin “çevik dönüşüme geçtiklerini” belirtti. Yine de bu yöneticilerin %90'ından fazlası, "çevik dönüşümü" şirketlerinin başarısı için kritik olarak görüyor.
Boston Consulting Group
Çevik yaklaşımla gerçekleştirilen projelerin, %75 daha az hata ve %72 daha düşük maliyetle sektör ortalamasına göre %37 daha hızlı olduğu söyleniyor.
Kearney Management Consulting Company
Çevik dönüşümü gerçekleştirmiş, dünyanın en büyük 22 organizasyonunun finansallarına baktığımızda, çevik çalışmanın direkt etki ettiği alanlar olan iyileşen müşteri deneyimi, çalışan bağlılığı ve operasyonel performans neticesinde finansallarda %30’a kadar bir iyileşme görüyoruz
Boston Consulting Group
Çevik dönüşümü gerçekleştiren 403 şirket üzerinde yaptığı araştırmaya göre çevik yönetim birlikte çalışmayan ekipler arasındaki iş birliğini %54 geliştiriyor, teknolojinin kullanım kalitesi seviyesini %52 artırıyor, müşteri memnuniyetini %49 artırıyor, proje geliştirme maliyetini %42 düşürüyor.
Kearney Management Consulting Company
Çevik Dönüşüm bir yolculuktur ve bir takım oyunudur.

Çevik Dönüşüm; Organizasyonun mevcut durum değerlendirmesi ile başlar, ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve farkındalık çalışmaları ile devam eder. Süreç ve dönüşüm aksiyonları birlikte KEŞFEDİLDİKTEN sonra öncelikli adımların belirlenmesi ile 2. faz olan Başlat aşamasına geçilir. Bu aşama pilot grubun dönüşüm yolculuğunun eğitim, koçluk, mentorluk, geri bildirim, gözlem gibi süreçlerle desteklediği aşamadır. Çevix Akademi çalışmaları Başlat fazında yoğundur.

Pilot başarısı ölçümlendikten sonra, organizasyona yayılım planı çıkarılarak faz 3 olan Yaygınlaş aşamasına geçilir. Bu aşamada organizasyonun hacmi, dönüştürmek istedikleri süreçler ve ekipler gibi kriterlere göre planlaması ve danışmanlık destekleri verilir. Organizasyonlar faz 3’te yeni nesil performans sistemi Objectives & Key Results (OKR) ile yönetime teşvik edilir ve Mexchange ile uygulama hazırlanır.

Çevix Akademi

Dönüşümün başarılı olması için ekip olarak çalışmak ve gelişmek son derece kritiktir. Organizasyon tarafından önem verilmesi gereken bir kriterdir. Birbiri ile iş birliği halinde, kendi kendini yönetebilen, karar verebilen şeffaf bir yapıya sahip olan bir ekip gereklidir. Yani çeviklik için süreçler kadar insanlar da başarının anahtarıdır. Bu sebeple Başlat fazından itibaren Çevix Akademi çalışmaları da farklı hedef kitleler için ve şirketin ihtiyaçlarına özelleştirilmiş şekilde ilerler.

Çevix Akademi yaklaşımında eğitimler hedef kitle, içerik ve seviyelerine göre 3’e ayrılmıştır.

01
Persona/Hedef Kitle

1. Üst Düzey Yöneticiler

2. Orta Düzey Yöneticiler

3. Çevik Roller

4. Çevik Takım Üyeleri

02
İçerik

1. Etkinlik

2. Fasilitasyon

3. Liderlik

4. Sertifikasyon

5. Teknik

6. Yetkinlik

03
Seviye

1. Başlangıç

2. Uygulama

3. Derinleşme

Çevix bir bakış açısıdır, bir zihniyet değişikliğidir. Öncelikle inanmak ve perspektifi değiştirmek gerekir. Üst düzey yöneticilerin vizyonu ve konuyu sahiplenmeleri dönüşümün başarısında büyük rol oynadığı için 1. hedef kitle üst düzey yöneticilerdir. Araştırmalar, orta düzey yöneticilerin değişimi kabullenmesinin, yönetim yapısının dönüşmesini başarıya götürmekteki kritikliğini vurgulamaktadır.

Bu sebeple yeni beceriler edinmek ve yeni bir bakış açısına geçmek için orta düzey yöneticiler diğer hedef kitlemizdir. Çevik çalışmaya elverişli roller dönüşümün kalıcı olması ve organizasyonun kendi kendine yetebilmesi için mutlaka üzerinde çalışılması gereken hedef kitle olarak dikkat çeker. Yayılım esnasında hedeflenecek şirketin tüm takım üyeleri de mutlaka sürecin içerisinde geliştirilmelidir.

Çevix çalışma şeklini benimsemiş ekiplerin 4 temel özelliği vardır:

Kendi kendini yönetebilmek
Otonom olmak, ekibin hedefine birlikte ulaşmak için bildiklerini paylaşarak birlikte büyümek ve kararları ortak vermek anlamına gelir.
Şeffaf olmak
Ekip içi iletişim ve geri bildidirimi etkin şekilde kullanmayı gerektirir. Çatışmaları doğru fasilite ederek karara bağlamak ve kararlarının sorumluluğunu almak bunun önemli bir parçasıdır.
Liderlik Etmek
Hizmetkar liderlik ile ekip üyelerinin ihtiyaçlarının farkında olmak, duruma ve ihtiyaca göre liderlik ederken aksiyonlarının organizasyon üzerindeki etkisini görebilmek tüm ekip üyelerinden beklenen bir davranıştır.
Koçluk ve mentorluk yapmak
Karmaşık durumları koçluk ve mentorluk becerileri kullanarak çözmek ve çözdürmek. Çevix koç özelliklerini sergilemek.

Davranış değişimi bir anda ortaya çıkmaz. Çalışma şeklini değiştirdikten sonra doğru yaklaşımlar için kişilerin bu yönde geliştirilmesi kritiktir. Çevix Akademi, Çevik methodolojisinin öğretilmesi, ekiplerde bu bilincin oluşturulması, takımlarda çevik rollerin yetiştirilmesi ve gerekli tüm becerilerin kazandırılması için çalışanları uçtan uca destekler. Ayrıca Akademi Agile dünyasının alanında en iyi şirketleri ile Agile Sertifikasyon eğitim hizmeti de vermektedir.

Çevik Dönüşüm Eğitimi

ÇEVİX programı çevik dönüşüm yolculuğuna çıkan şirketler için bir kılavuz programdır. Yolculuğun her aşamasında size eşlik eder, yönlendirir, ihtiyacı tespit eder ve dönüşümü uçtan uca hızlandırıcı etki edecek danışmanlık süreçlerini yönetir.

ÇEVİX’in dönüşüm yolculuğu 3 temel aşamadan oluşmaktadır. Keşfet, Başlat, Yaygınlaş.

Farkındalık Oturumları

Yuvarlak Masa Oturumları

Git&Gör İyi Uygulama Örnekleri

Çevik Atölye

Çevik Sohbetler

Liberating Structure

Retrospektif

Takım Çalışmaları

Paradigma Değişikliği

Yöneticiden Çevik Koçluğa Dönüşüm

Yüksek Performanslı Takım Oluşturma

Liderlik Stilleri

Yeni Nesil Liderlik Modeli

Kendini Yöneten Takımlar

Product Owner

Scrum Master

PAL-E

Kanban Sistem Tasarımı

Agile 101

Agile Keşif Atölyesi

Agile Metrikler

Lean

Kanban

Scrum

Agile Scaled

Agile Koç

Backlog Management

Tasarım Odaklı Düşünme

Müşteri Yolculuğu

İlişki Yönetimi

Geri Bildirim

Önceliklendirme ve MVP

Detaylandırma (Refinement)

Paydaş Yönetimi

Takım Koçluğu

Çevix Akademi, organizasyonların dönüşüm yolculuğu boyunca etkinlikler, fasilitasyonlar, liderlik eğitimleri, yetkinlik geliştirme eğitimleri ve teknik eğitimler gibi 6 temel konuda hizmet sunmaktadır. Her eğitim ve hedef kitle için başlangıç, uygulama ve derinleşme olmak üzere 3 seviye eğitim içeriği ile hizmet eder.

TR
ENG